«
Často kladené dotazy
IMPACTxp

Jak dlouho již je systém IMPACTxp na trhu?

Nahoru na obsah Od roku 1985. Pro Microsoft Windows byl kompletně přepracován v roce 1995.


Kolik uživatelů systém IMPACTxp používá?

Nahoru na obsah Více než 1800 po celém světě. IMPACTxp je přeložen do 13 jazyků ve více než 26 zemích.

V jakých průmyslových odvětvích?

Systém IMPACTxp lze nasadit v jakémkoli průmyslovém odvětví.

Existují nějaké vazby na jiné podnikové systémy?

Modul Generický interface zajišťuje schopnost přenášet data do / z jiných systémů, jako jsou finanční nebo ERP systémy. Byly také vyvinuty vazby na systémy GIS, vizuální informační systémy, BMS a mobilní zařízení. Specifické vazby existují na produktyNahoru na obsah jako je MFG/PRO, Sun Accounts a Aperture.

Jak je IMPACTxp flexibilní?
Systém IMPACTxp má modulární strukturu, můžete vybírat z celkem 18 modulů. Můžete systém provozovat jako jednouživatelský nebo celopodnikový. Jsou podporovány různé operační systémy a různé databáze.Nahoru na obsah

Lze systém IMPACTxp konfigurovat podle požadavků uživatelů?

IMPACTxp je extrémně flexibilní, pracuje s více společnostmi najednou. Široká škála uživatelsky nastavitelných parametrů umožňuje konfigurovat provoz systému pro jednotlivé společnosti. Koncept šablon a předloh vám umožňuje pro každé zařízení navrhnout vlastní typ pasportu. Uživatelsky definovat lze také vzhled pracovních příkazů, nákupních objednávek, dispečinkových požadavků a dále menu, barvy a ikony. Můžete si tvořit vlastní přehledy a importovat / exportovat data z / do ostatních podnikových systémů.Nahoru na obsah

V jakém programovacím jazyce je napsán?

Nahoru na obsah Progress 4GL.

Jakou databázi systém IMPACTxp používá?

Progress RDBMS, také lze použít Oracle a Microsoft SQL Server. Progress nabízí nejnižší náklady na vlastnictví v porovnání s ostatními volbami. Nahoru na obsah

Podporuje systém IMPACTxp preventivní údržbu?

IMPACTxp plánuje preventivní údržbu na základě kalendáře nebo na základě provozních hodin nebo na základě měření fyzikálních veličin. Cykly mohou být definovány jako násobky dnů, týdnů, měsíců nebo roků, provozní hodiny mohou být nahrazeny například ujetými kilometry, vyrobenými kusy nebo spotřebovanými kilowatty atd. Údržba založená na měření fyzikálních veličin může vycházet například z měření teplot, tlakových rozdílů, vibrační analýzy, částicové analýzy atd. Každé zařízení může být ošetřeno několika plánovanými aktivitami v libovolné kombinaci všech tří typů údržby.

Plán údržby obsahuje:
 • Popis práce
 • Cyklus plánu
 • Požadované profese
 • Prioritu práce
 • Materiál a náhradní díly
 • Typ činnosti
 • Nezbytné nástroje
 • Požadovaný termín
 • Plánované náklady
Nahoru na obsah

Podporuje systém IMPACTxp neplánované zásahy údržby?

Pro neplánovanou práci lze vytvořit pracovní příkaz přímo, nebo při použití volitelného modulu na základě dispečinkového požadavku. Help Desk může být implementován i jako webová služba nebo přijímat požadavky z e-mailů. Práci lze plánovat a přidělovat jednotlivým pracovníkům pomocí grafického plánovače přetažením symbolu pracovního příkazu na plánovací desce.Nahoru na obsah

Obsahuje systém IMPACTxp manažerské výstupy?

Systém obsahuje více než 100 standardních výstupů v samotném základním modulu. Většina výstupů je grafických, které vám umožní "provrtávat se" k datovým zdrojům grafu. Výstupy jsou navrženy tak, aby poskytovaly klíčové indikátory.

 • Paretova analýza
 • Analýza doby odezvy
 • Střední doba mezi poruchami (MTBF)
 • Spolehlivost
 • Historie
 • Dostupnost
Nahoru na obsah

Pracuje systém IMPACTxp s výkresy?

Systém IMPACTxp výkresy CAD zobrazuje. Tyto výkresy můžete vidět přímo u zařízení nebo u plánu údržby a můžete je připojit k pracovnímu příkazu a spolu s ním vytisknout. Systém umožňuje připojovat výkresy ke skladovým položkám pro účely identifikaceNahoru na obsah a nákupu.

Lze k zařízením připojit dokumentaci?

Stejně jak výkresy může IMPACTxp zobrazovat textovou dokumentaci. Tyto dokumenty můžete vidět přímo u zařízení nebo u plánu údržby a můžete je připojit k pracovnímu příkazu a spolu s ním vytisknout. Dokumenty, například instrukce, popisy a manuály můžete připojit ke skladovým položkám a nákupním objedávkám.

Výšeuvedené platí také pro obrázky - jeden obrázek vydá za tisíc slov.Nahoru na obsah

Mohu zjistit, jaké jsou celkové náklady na zařízení za celou dobu jeho životnosti?

V registru zařízení se udržují údaje o celkových nákladech jak za práci, tak za materiál, kumulativně od uvedení zařízení do provozu. Zaznamenává se také celková doba prostojů a celkový počet prací na zařízení.

Registr zařízení obsahuje také pořizovací cenu a zůstatkovou hodnotu zařízení. Nahoru na obsah

>Umožňuje systém IMPACTxp plánovat na rok dopředu?

Systém IMPACTxp obsahuje pro každé zařízení plán budoucího zatížení na období 12 měsíců nebo na jiné zvolené období. Toto budoucí zatížení také porovnává s dostupností pracovníků a zvýrazňuje špičky a nízké úrovně aktivit. Umožňuje naplánovat plynulé vytížení kapacit.Nahoru na obsah

Spravuje systém IMPACTxp historii zařízení?

Registr zařízení obsahuje úplnou historii prací pro každé zařízení. Můžete si prohlédnout všechny archivované i otevřené pracovní příkazy včetně detailních informací, jako jsou termíny, pracovní a materiálové transakce, prostoje, závady a podrobnosti o provedené práci.Nahoru na obsah

Lze definovat hierarchickou strukturu zařízení?

Zařízení lze v systému IMPACTxp začlenit do hierarchických struktur s neomezeným počtem úrovní a každé zařízení se může objevit ve více strukturách. Podle struktury provozu lze pak zařízení snadno dohledat nebo prezentovat souhrnné údaje. Systém disponuje grafickými nástroji pro zobrazování a procházení strukturami. Nahoru na obsah

Komu jsou přidělovány práce?

Při vytváření pracovního příkazu je třeba práci přidělit nějaké profesi nebo konkrétnímu pracovníku, přitom můžete k jednomu pracovnímu příkazu přidělit více profesí nebo více pracovnků. Pracovní příkazy jsou pak nahrávány do "Hlavního plánovače", plánovací desky, kde můžete symboly pracovních příkazů přesouvat mezi odbornostmi a pracovníky a systém automaticky zapisuje provedené změny. V Hlavním plánovači můžete přeplánovávat pracovní příkazy na jiný den, přihlašovat pracovníky k práci nebo z ní odhlašovat. V plánovači se zobrazuje vytížení pracovníků a indikují se potenciální problémy. Je-li pracovník přetížen, svítí "červená". Chybí-li ve skladu požadovaný materiál, svítí "oranžová" a je-li všechno v pořádku, svítí "zelená".Nahoru na obsah

Podporuje systém IMPACTxp projektově řízenou údržbu?

IMPACTxp má obousměrný interfejs na Microsoft Project, který umožňuje řídit složitější projekty údržby. Pracovní příkazy vytvořené v systému IMPACTxp jsou přenášeny do aplikace MS Project jako úkoly. MS Project se pak používá pro určení kritické cesty. Počáteční datumy u pracovních příkazů jsou pak aktualizovány v systému IMPACTxp. Při ukončení pracovního příkazu se pak v MS Projectu aktualizuje projekt. Jestliže se touto aktualizací projektu změní i počáteční data následujících úkolů, pak se tyto změny automaticky aktualizují i v IMPACTxp.

Není-li vyžadován MS Project, systém IMPACTxp sám obsahuje nástroje pro řízení menších projektů. Pracovní příkazy lze řetězit tak, že jeden pracovní příkaz může být hlavní (obvykle reprezentuje celý projekt) a další pracovní příkazy jsou k němu připojené, přičemž mohou na sobě záviset jako předchůdci a následovníci. Nahoru na obsah

Pracuje systém IMPACTxp s náhradními díly?

V systému IMPACTxp se pro řízení skladových zásob a náhradních dílů používá doplňkový modul Řízení zásob. Je propojen přímo se Základním modulem pomocí sad a náhradních dílů. Modul disponuje skladovými místy, zásobníky, měnami, různými způsoby oceňování, měrnými jednotkami a jejich převody, evidencí dodavatelů a dodavatelskými ceníky. Umožňuje automaticky blokovat materiál na skladě a pomocí metody MRP vystavovat požadavky na nákup. Implementuje mechanismus schvalování nákupních objednávek. Obsahuje inventurní funkce včetně cyklických inventur s možností čtení čárových kódů. Modul je propojen s modulem katalogu. Je vybaven vazbou na podnikové finance.Nahoru na obsah

Může systém IMPACTxp spolupracovat s řízením jakosti?

IMPACTxp umožňuje plánování řádných inspekcí a dále obsahuje modul pro kalibraci. Tento modul se používá pro kalibraci a sledování pohybů přístrojů použitých pro řízení výrobních procesů.Nahoru na obsah

Podporuje systém IMPACTxp výměnné náhradní díly?

Ano, v systému IMPACTxp se jedná o tzv. výměnná zařízení. Můžete definovat ta zařízení, která se opravují, například elektromotory. Systém pak identifikuje umístění nebo pozici výměnného zařízení, sleduje jeho pohyb, tedy kde všude bylo použito a také, u pozic, která výměnná zařízení se na dané pozici vyskytovala. Analýzou těchto záznamů pak můžete identifikovat poruchová zařízení nebo problémové pozice. Tato funkce může sledovat také skladové položky, které se považují za náhradní díly jež se opravují.Nahoru na obsah

Jakým způsobem je systém IMPACTxp zabezpečen před neautorizovaným přístupem?

IMPACTxp zajišťuje bezpečnost na více úrovních. Přístup do systému je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Každý uživatel nebo skupina uživatelů má svůj uživatelský profil, který definuje přístupová práva. Přístup lze omezit na:

 • Určitou společnost
 • Profesi
 • Specielní menu
 • Určitý typ práce
 • Oddělení


Přednastavené filtry mohou zajistit zobrazování vybraných dat. Skladové funkce lze omezit, stejně jako funkce dispečinku. Každý uživatel může mít bezpečnostní úroveň. Podle této úrovně se určuje, které informace o zařízení uživatel uvidí. V uživatelském profilu je také nastaveno volitelné heslo k jednotlivým funkcím. Systém provádí audit o všech činnostech podle uživatelského jména.

  nahoru
© MorningStar 2019, poslední změny provedeny 07. 12. 2019 v 17 : 21 : 22, 37673 zobrazení.